Aktuality

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2024

Volby do Evropského parlamentu budou na území České republiky probíhat v pátek 7. června 2024 v době od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 8. června 2024 od 08.00 do 14.00 hodin. V Doubravě bude hlasování probíhat ve dvou stálých volebních okrscích, okrsek č. 1 má sídlo na obecním úřadě a okrsek č. 2 v Národním domě. Do kterého okrsku voliči podle místa svého trvalého pobytu spadají, bude zveřejněno formou oznámení o době a místě konání voleb na úřední desce obecního úřadu do 23.05.2024.

Do Evropského parlamentu má právo volit občan ČR, který alespoň v druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu EU, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu v obci, tj. nejméně od 24. dubna 2024 a je u obecního úřadu v místě svého pobytu zapsán do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Občan ČR je do tohoto seznamu zapsán automaticky.

Občan jiného členského státu EU je do tohoto seznamu zapsán, jestliže o tento zápis požádal již při minulých volbách do Evropského parlamentu a od té doby nepožádal o vyškrtnutí nebo je veden v dodatku stálého seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí a u obecního úřadu v místě svého pobytu požádá o přenesení svých údajů z tohoto dodatku do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu anebo si o tento zápis požádá u obecního úřadu dle místa svého pobytu.

Upozornění pro občany EU k volbám do Evropského parlamentu

Obecní úřad informuje občany jiných členských států Evropské unie, kteří mají právo volit ve volbách do Evropského parlamentu (alespoň druhý den voleb dosáhli věku 18 let, jsou po dobu nejméně 45 dnů, tj. nejméně od 24.04.2024 přihlášeni k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR, nenastala u nich překážka ve výkonu volebního práva) a kteří chtějí hlasovat na území České republiky, že musí ve lhůtě do 28. dubna 2024 do 16,00 hodin požádat obecní úřad podle místa trvalého nebo přechodného pobytu:

  • o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu; to neplatí, pokud v tomto seznamu na základě své žádosti již zapsáni byli a od té doby nepožádali o vyškrtnutí nebo
  • o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu; to neplatí pro voliče, kteří tak učinili již v některých předchozích evropských volbách.
     

Vzhledem k tomu, že lhůta pro zápis nebo přenesení údajů končí v neděli 28.04.2024 v 16,00 hodin a tuto lhůtu nelze prodloužit, zajistí obecní úřad v uvedený den na podatelně službu v době od 8 do 16 hodin. 
K žádosti musí být přiloženo čestné prohlášení žadatele, ve kterém uvede svoje státní občanství, místo pobytu na území ČR a adresu volebního obvodu, kde byl doposud pro volby do Evropského parlamentu veden a dále to, že bude hlasovat pouze na území ČR. Žádost je možno podat osobně na obecním úřadě, kdy se občan prokáže platným průkazem totožnosti nebo písemně, přičemž písemná žádost nemusí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče. Formulář žádosti je ke stažení v příloze.

Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz.

S voličským průkazem je možné hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR. O jeho vydání si může volič požádat na obecním úřadě ode dne vyhlášení voleb, a to osobně nejpozději 5. června 2024 do 16.00 hodin nebo písemně tak, aby byla žádost doručena obecnímu úřadu nejpozději 31. května 2024 v 16.00 hodin. Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslána v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (nestačí pouhý email). Voličský průkaz si lze vyzvednout nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (23.05.2024), přičemž při ztrátě není možné vydat duplikát. 

Přenosná volební schránka

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Zájem o hlasování do přenosné volební schránky může volič oznámit na obecním úřadě, přízemí, kancelář č.2, paní Hugáňová, tel.: 596 512 980, huganova@doubrava.cz . 

Informace pro voliče, který změní trvalý pobyt v době od 29.04. do 07.06.2024

Volič, který po 28. dubnu 2024 změní adresu místa trvalého pobytu na území jiné obce v České republice, bude vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vedeném obecním úřadem v místě předchozího trvalého pobytu (§ 28 odst. 4 písm. e) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).  

Aby mohl tento volič hlasovat, musí požádat obecní úřad v místě předchozího trvalého pobytu o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a předložit toto potvrzení:

  • obecnímu úřadu v místě nového trvalého pobytu nejpozději do uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, tedy do 16.00 hodin dne 5. června 2024 nebo
  • ve dnech voleb okrskové volební komisi v příslušné volební místnosti v místě nového trvalého pobytu, kde zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (novým občanským průkazem nebo občanským průkazem s odstřiženým rohem spolu s potvrzením o změně místa trvalého pobytu).

Vzor žádosti o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva vnitra k volbám do Evropského parlamentu Volby do Evropského parlamentu 2024 - Volby (mvcr.cz)

Výše uvedený postup se netýká voličů, kteří změní místo trvalého pobytu jen v rámci téže obce nebo městské části/městského obvodu.
 

Další informace k volbám do Evropského parlamentu naleznete v dokumentech v příloze a na webových stránkách ministerstva vnitra. 

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2024 - 0 - europe-155191_1920.png

Dokumenty ke stažení

© 2024 Obec Doubrava

Created by Webli.cz