Povinné údaje

Povinně zveřejňované informace dle vyhlášky 515/2020

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

1. NÁZEV

Obec Doubrava
 

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Obec Doubrava je územním samosprávným společenstvím občanů založeným dle zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích. V současnosti se právní postavení obce řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. Obec je veřejnoprávní korporací, má postavení právnické osoby – v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. Obec rovněž vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a dále opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti podle zákona o obcích. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony.


3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA


4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Doubrava č.p. 599, 735 33 Doubrava

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Doubrava č.p. 599, 735 33 Doubrava

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny: pondělí, středa 7:30-11:30, 12:30-17:00 hod.
Úřední hodiny pokladna: pondělí, středa 7:30-11:30, 12:30-16:00 hod.
Úřední hodiny podatelna: pondělí, středa 7:30-11:30, 12:30-17:00 hod.
                                              úterý, čtvrtek, pátek: 7:30-11:30, 12:30-13:00 hod.

4.4 Telefonní čísla

4.5 Adresa internetové stránky

http://www.doubrava.cz

4.6 Adresa podatelny

Doubrava č.p. 599, 735 33 Doubrava

4.7 Elektronická adresa podatelny

podatelna@doubrava.cz 

4.8 Datová schránka

ID datové schránky: n9hbens


5. PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT

 • Číslo účtu: 3421791/0100, kód banky: Komerční banka a.s., účel platby: základní běžný účet.
 • Číslo účtu: 43-8325870297/0100, kód banky: Komerční banka a.s., účel platby: bytový a nebytový fond.
 • Jednotliví plátci a ostatní účely plateb jsou rozlišeny variabilními symboly, které jsou pro danou platbu předem určeny.
 • Jiné způsoby platby: V hotovosti na pokladně obecního úřadu v pokladních hodinách, popř. poštovní poukázkou na adresu obecního úřadu.


6. IČO

00562424


7. PLÁTCE DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY

CZ00562424


8. DOKUMENTY

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

9. ŽÁDOSTI O INFORMACE

10. PŘÍJEM PODÁNÍ A PODNĚTŮ

11. PŘEDPISY

11.1 Nejdůležitější používané právní předpisy

Obec jedná a rozhoduje zejména podle níže uvedených právních předpisů:
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací)
 • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem)
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy)
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Platné obecně závazné vyhlášky zde
 • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde Usnesení z jednání rady obce zde

11.2 Vydané právní předpisy

Obec Doubrava vydává obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.

12.ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.


13. LICENČNÍ SMLOUVY

13.1 Vzory licenčních smluv

V současně době obecní úřad neposkytuje žádné licenční smlouvy podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb.

13.2 Výhradní licence

V současné době obecní úřad neposkytuje žádnou výhradní licenci dle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.


14. VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

Povinně zveřejňované informace dle vyhlášky 515/2020 - 0 - laptop-820274.jpg

© 2023 Obec Doubrava

Created by Webli.cz