Povinné údaje

Poskytování informací, příjem podání

ŽÁDOSTI O INFORMACE

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání:

na Obecním úřadě Doubrava, č.p. 599 v úředních dnech a hodinách:
pondělí, středa od 7:30 do 11:30 hodin a od 12:30 do 17:00 hodin.

 

Telefonické podání: 

Více na stránce Kontaktní údaje

 

Poštou na adresu:

Obecní úřad Doubrava, č.p. 599, 735 33 Doubrava

 

Elektronicky na e-mail:

podatelna@doubrava.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)

 

Elektronicky datovou schránkou:

n9hbens

 

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

komu je žádost určena, jaká konkrétní informace je požadována, kdo žádost podává.
 
Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.
Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu podatelna@doubrava.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad Doubrava, č.p. 599, 735 33 Doubrava. Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu. Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.


Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti

Do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona). Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení. Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání. Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů. Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů. Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.
 

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • osobně na Obecním úřadě
 • poštou na adresu Obecní úřad Doubrava, č.p. 599, 735 33 Doubrava.
Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.


O odvolání rozhoduje:

 • zastupitelstvo obce - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že zastupitelstvo obce není schopno zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.
O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.
 

Sazby za poskytování informací – viz. příloha na konci textu

 

ELEKTRONICKÁ PODATELNA


Elektronická komunikace si klade za cíl umožnit či usnadnit provádění právních úkonů prostřednictvím moderních informačních technologií a prostředky dálkového přístupu. Elektronická podatelna a informační systém datových schránek tak přináší, vedle běžného listinného styku, další kanál pro komunikaci s úřadem.
 

Způsoby elektronického podání:

 • prostřednictvím datové schránky úřadu
 • prostřednictvím elektronické pošty na adresu elektronické podatelny úřadu
 • na technických nosičích dat (USB Flash disk).


Elektronické podání prostřednictvím datové schránky úřadu:

Elektronické podání lze učinit také datovou zprávou zaslanou do datové schránky úřadu.
Elektronické podání učiněné prostřednictvím datové schránky úřadu se řídí odlišnými pravidly než podání učiněné prostřednictvím elektronické pošty na adresu elektronické podatelny úřadu.

 

Identifikátor datové schránky úřadu: n9hbens
Název schránky: Obec Doubrava
 

Dle ustanovení § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, má úkon učiněný osobou oprávněnou k přístupu do datové schránky (uvedenou v § 8 odst. 1 až 4 tohoto zákona nebo pověřenou osobou, pokud k tomu byla pověřena) prostřednictvím datové schránky stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný (ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více osob). Podání doručené datovou schránkou nemusí být elektronicky podepsáno. Maximální přípustná velikost jedné datové zprávy je 50 MB. Přípustné datové formáty příloh datové zprávy jsou uvedeny níže.


Elektronické podání prostřednictvím elektronické pošty:

Elektronická podatelna úřadu

Adresa elektronické podatelny: podatelna@doubrava.cz
Elektronická adresa podatelny je jediná adresa, na kterou je možné zasílat podání e-mailem. Všechny ostatní e-mailové adresy zřízené úřadem (adresy zaměstnanců) jsou určeny pouze pro běžnou e-mailovou komunikaci. Případná podání doručená na tyto adresy nesplňují zákonné podmínky pro doručení. Taková podání musí odesílatel následně doplnit podepsaným listinným dokumentem zaslaným na adresu podatelny, nebo podání zaslat znovu na adresu elektronické podatelny úřadu.


Kontaktní místa pro přijímání elektronických podání na technických nosičích:

Obecní úřad Doubrava (podatelna)
Doubrava č.p. 599
735 33 Doubrava

Podání na technických nosičích muže být tvořeno jedním nebo několika soubory. Na technickém nosiči dat nesmí být soubory, které s podáním nesouvisí. Elektronický podpis může být připojen ke všem souborům nebo jen k některým z nich. Nejsou-li elektronicky podepsány všechny soubory, nelze existenci elektronického podpisu u jednoho z nich vztahovat na ostatní. Elektronická podání na technických nosičích dat lze přímo předávat v podatelně Obecního úřadu Doubrava v úředních hodinách (pondělí a středa: od 07:30 do 11:30, od 12:30 do 17:00 hodin). 
 

Příjem a zpracování elektronického podání

Zaměstnanec podatelny provádí kontrolu, zda podání splňuje všechny náležitosti, které jsou potřebné pro zpracování, např. čitelnost zprávy (zda jej lze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem), správnost datových formátů příloh, kontrolu na přítomnost škodlivých kódů, platnost elektronického podpisu nebo pečetě, atd.
Po úspěšném provedení kontroly odešle elektronická podatelna na adresu odesílatele e-mailovou zprávu, obsahující potvrzení o přijetí podání. Součástí zprávy o přijetí podání je informace o datu a času doručení, charakteristika přijaté zprávy a kvalifikovaný elektronický podpis pracovníka podatelny, včetně časového razítka.
Pokud bude zjištěno, že doručený dokument je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není ve správném datovém formátu, nebo je uložen na nepodporovaném technickém nosiči dat, podání nebude přijato a odesílatel bude vyrozuměn o zjištěné vadě podání se stanovením dalšího postupu pro její odstranění.

    
Elektronický podpis

Elektronické podání do elektronické podatelny Obecního úřadu Doubrava lze učinit bez uznávaného elektronického podpisu, nebo s uznávaným elektronickým podpisem, nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem, je však třeba věnovat pozornost níže uvedenému:
 • podání s uznávaným, nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem je přijato automaticky k dalšímu zpracování, pokud splňuje další požadované technické parametry;
 • podání bez elektronického podpisu je také přijato a dále zpracováno. Konkrétní právní předpisy stanoví, zda je nutné podání bez uznávaného, resp. kvalifikovaného elektronického podpisu doplnit do 5 dnů ústním podáním do protokolu, nebo písemným podáním v listinné podobě, nebo podáním v elektronické podobě podepsané uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
 • Zpracovatel přijaté podání posoudí a případně odesílatele vyzve k odstranění vad podání. Přehled základních právních předpisů a jejich požadavků na připojení elektronického podpisu jsou v bodě č. 7.
 • Výše uvedené možnosti neplatí pro případy, kdy lze činit podání pouze v listinné podobě.

Elektronická podatelna přijímá

 • podání, které je obsahem vlastní elektronické zprávy (e-mailu), tato zpráva je jako celek podepsána uznávaným, nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem
 • podání, které je obsahem přílohy elektronické zprávy, tato zpráva je jako celek podepsána uznávaným, nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem (příloha nikoliv)
 • podání, které je obsahem přílohy elektronické zprávy, příloha je podepsána uznávaným, nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem (zpráva jako celek nikoliv)
 • podání, které je obsahem přílohy elektronické zprávy, zpráva jako celek i příloha jsou zvlášť podepsány uznávaným, nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem

Elektronická podatelna nepřijímá

 • podání, které je obsahem přílohy elektronické zprávy, přičemž příloha byla původně vytvořena v listinné podobě a opatřena jí odpovídajícími náležitostmi, poté naskenována a opatřena uznávaným, nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem

Technické náležitosti podání

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat elektronické zprávy

 • USB Flash disk se souborovým systémem FAT32 nebo NTFS

Elektronické podání může být učiněno pouze v následujících formátech:

 • formáty DOC a DOCX (dokument Microsoft Word)
 • formáty XLS a XLSX (dokument Microsoft Excel)
 • formáty PPT a PPTX (prezentace Microsoft Power Point)
 • formáty PDF a PDF/A (dokument Acrobat Reader)
 • formáty ODT, ODS, ODP (otevřený formát dokumentu, tabulky, prezentace)
 • formáty FO a ZFO (dokument 602XML Form Filler)
 • formát RTF (textový standard RTF-DCA)
 • formáty TXT a CSV (prostý text, kódování znaků CP 852, 1250)
 • formát XML (eXtensible Markup Language Document)
 • formáty HTM a HTML (hypertextový dokument)
 • formáty ISDOC, ISDOCX verze 5.2 a vyšší (Information System Document)
 • obrazové přílohy k podáním mohou být ve formátech GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP, TIF, TIFF 
 • zvukové přílohy k podání mohou být ve formátech MPEG (Phase 1/Phase2), WAV, MP2, MP3 (MPEG-1 Audio Layer2/Layer3)
 • grafické přílohy k podáním mohou být ve formátech DWG (verze 2007 a vyšší), DGN (verze V7 a V8), SHP, DBF, SHX, PRJ, GIX, SBN, SBX (ESRI Shapefile)
 • formáty GML, GFS, XSD (Geography Markup Language Document)
 • Výše uvedené typy formátů souborů mohou být zabalené pomocí komprimačních formátů ZIP nebo RAR.

Přípustná velikost zpráv přijímaných pomocí elektronické pošty je do 50 MB. Je-li velikost zprávy větší, je třeba elektronické podání předat osobně nebo prostřednictvím poštovní přepravy na technickém nosiči dat.

Dokument (nemá-li mít povahu kopie) musí být vytvořen převodem ze vstupních textových dokumentů, např. MS Word, nesmí být získán jako grafický obraz (pomocí grafického editoru nebo naskenováním listinné podoby dokumentu). Výjimkou jsou dokumenty, které vznikly autorizovanou konverzí, např. na pracovišti CzechPoint, podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny

Dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na adresu huganova@doubrava.cz, případně volejte na tel. číslo 596 512 980, úsek vnitřních věcí.

Kvalifikovaný certifikát elektronické podatelny Obecního úřadu Doubrava k podpisu zpráv

Odchozí dokumenty a zprávy elektronické podatelny jsou podepisovány pomocí kvalifikovaného certifikátu zaměstnance podatelny (ke stažení na konci textu).
Šárka Hugáňová, platnost cerifikátu od  do 
Marie Procházková, platnost cerifikátu od  do 

 

Seznam některých právních předpisů, podle kterých je možné vůči úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití uznávaného, nebo kvalifikovaného elektronického podpisu.
 

Právní předpis
Předmět a náležitosti úkonu
Požadavek na připojení uznávaného nebo kvalifikovaného elektronického podpisu
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Předmět:
- písemná žádost o informaci
Náležitosti úkonu:
- označení povinného subjektu
- označení, kdo žádost podává
- elektronická adresa odesílatele
Elektronický podpis nemusí být k dokumentu připojen.
Předmět:
- úkony v odvolacím řízení a v řízení o stížnosti pro počítání lhůt, doručování a náklady řízení
Elektronický podpis, vč. certifikátu nebo uvedení certifikační autority musí být k dokumentu připojeny.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Předmět:
- jakékoliv podání vůči správnímu orgánu
Náležitosti úkonu:
- označení správního orgánu, identifikační údaje o osobě, která podání činí podle §37 odst. 2 správního řádu
- označení věci, které se podání týká
- co se navrhuje
Elektronický podpis, vč. certifikátu nebo uvedení certifikační autority musí být k dokumentu připojen. Není-li připojen, musí být podání do 5 dnů doplněno.
Předmět:
- stížnost podle §175 správního řádu
Elektronický podpis nemusí být k dokumentu připojen, ale stížnost podána bez uznávaného elektronického podpisu se považuje za anonymní.

Běžná elektronická komunikace s úřadem

Více na stránce Kontaktní údaje

Poskytování informací, příjem podání - 0 - laptop-820274.jpg

Dokumenty ke stažení

© 2023 Obec Doubrava

Created by Webli.cz