PRO OBČANY

Kanalizace

Zde naleznete veškeré důležité informace pro připojení vaší nemovitosti na veřejnou splaškovou kanalizaci včetně podmínek souvisejících s poskytnutí daru pro připojení.

Výzva k napojení na veřejnou kanalizaci

Vlastníkům nemovitostí, ve kterých dochází k produkci odpadních vod, sdělujeme, že dne 15. 09. 2023 byla zkolaudována veřejná síť splaškové kanalizace na území obce Doubrava v lokalitě Hranice a Nová (U Starostky) a může tak být užívána s účinností od 18. 09. 2023.
Tímto Vás vyzýváme k napojení Vašich nemovitostí na splaškovou kanalizaci prostřednictvím kanalizačních přípojek. Postup a bližší informace naleznete v příloze níže…

 

Poskytnutí daru z rozpočtu obce Doubrava na stavby kanalizačních přípojek k nemovitostem na území obce ve vlastnictví občanů obce Doubrava v lokalitě Hranice a Nová (U Starostky).

Dle schválených zásad, které naleznete v příloze níže, obec Doubrava poskytne z rozpočtu obce dary na úhradu prokazatelně a účelně vynaložených nákladů přímo souvisejících se stavbou kanalizační přípojky, a to pouze přímých investičních výdajů např. cena stavebního materiálu a cena stavebních prací. 
Na mimořádném zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se konalo dne 30. 10. 2023, byla schválena aktualizace „Zásad pro poskytování daru z rozpočtu obce Doubrava na stavby kanalizačních přípojek k nemovitostem na území obce ve vlastnictví občanů obce Doubrava v lokalitě Hranice a Nová“, dále jen „Zásady“. Předmětem této aktualizace je vypuštění věty ve znění: „Dary budou poskytovány do 31. 12. 2023“. Při tvorbě a schvalování Zásad bylo předpokládáno, že kolaudace kanalizační sítě proběhne v červnu 2023, v „Zásadách“ stanovený datum do 31. 12. 2023 byl tak šesti měsíčním termínem pro realizaci připojení a podání žádosti o dar. Poskytnutí daru ve vztahu k napojení do šesti měsíců od výzvy k napojení bylo zavedeno jako motivační prvek k zajištění co nejvíce napojených nemovitostí v co nejkratším čase. Vzhledem k tomu, že kolaudační souhlas byl vydán dne 15. 09. 2023 a nabyl účinnosti dne 18. 09. 2023, původně stanovený termín pro poskytování daru (do 31. 12. 2023) se stal nedostatečným pro splnění zamýšleného účelu. Jeho vypuštěním byl tak zajištěn původně zamýšlený motivační prvek – napojení se na kanalizaci do šesti měsíců. Zastupitelstvo na svém jednání dne 13. 03. 2024 rozhodlo o prodloužení termínu pro podání žádosti o peněžitý dar na stavby kanalizačních přípojek do 31. 05. 2024. Žádosti o poskytnutí peněžitého daru, které dorazí po tomto termínu, již nebudou podpořeny.
 
  • O finanční podporu formou žádosti o poskytnutí daru na financování stavby kanalizační přípojky z rozpočtu obce si budou moci občané s trvalým pobytem na území obce Doubrava požádat po vybudování kanalizačních přípojek a předložení dokladů o její realizaci. Formulář žádosti je k dispozici níže v příloze.
  • Dary budou poskytovány do limitu 50% žadatelem vynaložených uznatelných nákladů až do maximální výše 40 000,- Kč na připojenou nemovitost. 
  • Na dar není právní nárok ani není povinností občanů o něj obec požádat. Je tedy na rozhodnutí každého občana a současně vlastníka nemovitosti v lokalitě Hranice a Nová, zda o poskytnutí daru požádá. 
     

 

 

Dokumenty ke stažení

© 2024 Obec Doubrava

Created by Webli.cz